telefon (71) 766 13 71

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w zakresie i celach określanych przez Administratora jest MARKO spółka jawna Stefan Markiewicz z siedzibą przy ul. Piękna 74 (kod pocztowy: 50-506).

 

Dane osobowe przetwarzane są w związku z przygotowaniem i realizacją umów, obsługa zamówienia, bądź w innych celach, na które osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę, jeżeli zgoda jest wymagana przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 

Administrator dokłada starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich
i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 

Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych
w imieniu Administratora.

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

Administrator przechowuje dane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania
i uzupełnienia.

Administrator danych nie stosuje “profilowania”.

 

Administrator wyraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skarbi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się:

adres poczty elektronicznej: wroclaw@dlameblil.pl lub pod nr telefonu 71 766 13 71, 71 766 13 72